GAPADOS puszki po konserwach, puszki metalowe, słoiki po kosmetykach

AGB

§ 1 Zakres zastosowania, informacje o kliencie

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe (OWH) regulują stosunki umowne pomiędzy firmą GAPADOS e.K. (https://www.blechdosenkaufen.de) oraz konsumentów i przedsiębiorców, którzy kupują towary za pośrednictwem naszego sklepu. Nie uznajemy warunków, które są sprzeczne lub odbiegają od naszych zasad i warunków. Językiem umowy jest język niemiecki.

 

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Oferty zamieszczone w Internecie stanowią wiążącą ofertę zakupu towarów.

 

(2) W koszyku można umieścić jeden lub więcej produktów. W trakcie procesu składania zamówienia użytkownik wprowadza swoje dane i życzenia dotyczące sposobu płatności, sposobów dostawy itp. Dopiero kliknięcie przycisku zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Umowę kupna można również zawrzeć telefonicznie lub faksem.

 

§ 3 Informacje dla klienta: Przechowywanie tekstu umowy

Twoje zamówienie wraz ze szczegółami zawartej umowy (np. rodzaj produktu, cena itp.) będzie przez nas przechowywane. Wyślemy Ci OWU, ale możesz również uzyskać do nich dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie po zawarciu umowy. Jako zarejestrowany klient możesz uzyskać dostęp do swoich poprzednich zamówień za pośrednictwem obszaru logowania klienta ("Moje konto").

 

§ 4 Informacje dla klientów: Informacja o sprostowaniu

Wpisy można poprawić w dowolnym momencie przed złożeniem zamówienia, naciskając przycisk Usuń. O dalszych możliwościach korekty poinformujemy Cię w trakcie procesu zamawiania. W każdej chwili można również całkowicie zakończyć proces zamawiania, zamykając okno przeglądarki.

 

§ 5 Zachowanie tytułu

Przedmiot zakupu pozostaje naszą własnością do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.

 

§ 6 Odpowiedzialność za wady i skrócenie terminu przedawnienia

(1) Ustawowa odpowiedzialność za wady

W przypadku naszych towarów istnieją ustawowe prawa do odpowiedzialności za wady.

 

(2) Skrócenie okresu przedawnienia w odniesieniu do towarów używanych w stosunku do konsumentów

Uzgodniono, że okres przedawnienia roszczeń z tytułu wad towarów używanych zostanie skrócony do jednego roku.

Z niniejszej umowy wyłączone są roszczenia odszkodowawcze, roszczenia z tytułu wad, które zostały przez nas nieuczciwie ukryte, oraz roszczenia wynikające z gwarancji, którą mogliśmy udzielić w odniesieniu do jakości rzeczy. Do tych wyłączonych roszczeń stosuje się terminy ustawowe. W przypadku okresu gwarancyjnego, na korzyść beneficjenta gwarancji obowiązuje dłuższy okres.

 

(3) Ograniczenie odpowiedzialności za wady (rękojmia) uprawnienia w stosunku do przedsiębiorców

Roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy zakupionej ulegają przedawnieniu po upływie roku od przejścia ryzyka. Z zakresu niniejszego rozporządzenia wyłączone są następujące roszczenia

- w sprawie odszkodowań
- z powodu wad ukrytych w wyniku oszustwa
- od wszelkich udzielonych gwarancji
- w sprawie regresu zgodnie z §§ 445a, 478 BGB
- z powodu wad materiałów budowlanych i komponentów, które zostały użyte do budowy budynku zgodnie z ich zwyczajowym przeznaczeniem i spowodowały jego wadliwość.

Do tych wyłączonych roszczeń mają zastosowanie ustawowe terminy przedawnienia. W przypadku obowiązywania okresu gwarancji, jeśli taki istnieje, na korzyść kupującego będzie miał zastosowanie dłuższy okres.

 

§ 7 Ograniczenie odpowiedzialności

Wykluczamy odpowiedzialność za nieznacznie niedbałe naruszenia obowiązków, o ile nie dotyczą one istotnych zobowiązań umownych, szkód wynikających z utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia ciała, gwarancji lub roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt (ProdHaftG). To samo dotyczy naruszeń obowiązków przez naszych pomocników i przedstawicieli prawnych. Istotne zobowiązania umowne obejmują w szczególności obowiązek wydania przedmiotu oraz przekazania go na własność. Ponadto mamy obowiązek dostarczenia Klientowi przedmiotu wolnego od wad materiałowych i wad prawnych.

 

§ 8 Właściwość miejscowa sądu handlowego

Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba naszej firmy, jeśli użytkownik jest handlowcem.

 

§ 9 Informacje dla konsumentów: Udział w targach janoFair

Zakładamy, że janoFair janoFair jest alternatywą dla uznawanych przez państwo urzędów ds. arbitrażu konsumenckiego. Jeśli nie jesteśmy w stanie polubownie rozstrzygnąć różnic zdań wynikających z naszego stosunku umownego, możesz skorzystać z bezpłatnej procedury rozstrzygania sporów w ramach janoFair. Ograniczenie ewentualnych roszczeń jest wyłączone na czas trwania tej procedury. Jeśli i w tym przypadku nie uda się osiągnąć porozumienia, pozostaje możliwość odwołania się na drodze prawnej.

Kontakt:

Mail: office@gapados.com
Tel.: +49 6136 91765 70

pl_PLPolski